Algemene Voorwaarden

BLY-EI Trainingen is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86243667
Adres: Weimarstraat 443, 2562 HN, DEN HAAG
Email: bly.ei.trainingen@gmail.com
Telefoon: 06-41828057
www.bly-ei-trainingen.nl

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen en coachingstrajecten die BLY-EI Trainingen aanbiedt.

 1. De minimale leeftijd is 16 jaar, tenzij anders besloten door BLY-EI Trainingen.
 1. Wanneer een deelnemer zich inschrijft bij BLY-EI Trainingen stemt deze ermee in dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van BLY-EI Trainingen. De overeenkomst afgesloten met de deelnemer en BLY-EI Trainingen voor de duur zoals is vermeld in het inschrijfformulier of/en in de offerte voor privé coaching. Deze overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving.
 1. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Wel kan de deelnemer in overleg met BLY-EI Trainingen kijken naar een passende oplossing kijkend naar de situatie  wat voor beide partijen reëel en wenselijk is.
 1. Wanneer men echter, door omstandigheden met geldige redenen, niet in staat is om te komen trainen. Kunnen de gemaakte trainingsafspraken op een andere datum en tijdstip plaatsvinden.
 1. BLY-EI Trainingen behoudt zich het recht voor, reserveringen te weigeren of de relatie met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de deelnemer herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of herhaaldelijk annuleert. Met herhaaldelijk wordt bedoeld minimaal 2 x per maand bij een 1 op 1 coaching.
 1. Bij verhindering dient de deelnemer dit minimaal 24 uur voor aanvang van de training te melden bij jouw BLY-EI coach.

 

Rittenkaartgelden

 1. Een Rittenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 1. De geldigheidsduur van een rittenkaart is 1 kalanderjaar vanaf de dag van inschrijving.
 1. Rittenkaarten worden niet automatisch verlengd.
 1. Wanneer alle credits van de rittenkaart op zijn, kan je verlengen door een nieuw(e) rittenkaart te kiezen of kan je stoppen zonder opzegtermijn.

De Betaling 

 1. Door je aan te melden voor een training en/of coaching ga je een betalingsverplichting aan.
 1. Rittenkaarten, losse trainingslessen en coaching worden altijd vooraf gefactureerd.
 1. De rittenkaarten, losse lessen en coaching worden enkel voldaan per bankoverschrijving of via betaalverzoeken via tikkie, of via de bank.
 1. Indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen wordt daarvan eenmalig schriftelijk bericht gedaan en wordt de wederpartij een redelijke termijn gesteld om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Indien een betaling niet tijdig wordt voldaan, wordt de vordering ter incasso uit handen gesteld en komen de daaraan verbonden kosten zowel in als buiten rechte erbij en voor rekening van de wederpartij. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,00 eventueel te vermeerderen met btw en wettelijke rente gerekend vanaf de eerste vervaldag.

 

Orde en instructievoorschriften

 1. Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rookartikelen te gebruiken binnenin de locatie en tijdens de trainingen van BLY-EI Trainingen. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van de relatie, zonder dat je enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden kan doen gelden.
 1. Je dient je te houden aan de door BLY-EI Trainingen gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde, respect en discipline.

Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. BLY-EI Trainingen is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in of rond onze locaties.
 1. Je dient je ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport, risico's met zich meebrengt. De deelnemer begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen voorkomen. Waarvoor BLY-EI Trainingen niet aansprakelijk gesteld kan worden. 
 1. Je verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door BLY-EI Trainingen geboden (raadpleeg indien nodig uw huisarts). Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport tijdens de training kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart BLY-EI trainingen voor alle aanspraken en uzelf en van derden ten deze. Dit geldt ook voor corona c.q. covid-19 aandoeningen. 
 1. Je dient de trainingsmaterialen te gebruiken volgens de aanwijzingen van jouw personal trainer.
 1. Je maakt op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten.
 2. BLY-EI Trainingen sluit iedere verantwoordelijkheid van haar personal trainer uit voor persoonlijke schade van een deelnemer of introducees tijdens of na het verblijf in de trainingsruimte of een andere training locatie, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten.
 1. ledere deelnemer vrijwaart BLY-EI Trainingen voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid ten gevolgen van handelen of nalatigheid van de deelnemer.

Geheimhouding
BLY-EI trainingen hanteert een privacy beleid, deze staat vermeld op de website: 
www.bly-ei-trainingen.nl

Het Nederlands Recht van toepassing.